• Het hertenpark gaat op de schop en burgers mogen meedenken en doen

    Wijnand Kooijmans

Burgerparticipatieproef bij herontwikkeling Edzard Koningspark

NUNSPEET Burgers gaan door de gemeente betrokken worden bij de herontwikkeling van het Edzard Koningspark in de wijk De Brake in Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Het is een eerste proef met burgerparticipatie. De gemeente wordt hierbij ondersteund door het adviesbureau Spectrum. Voor de proef wordt een nieuwe bestuursstijl gevraagd. De gemeente geeft de kaders en het proces, de uitkomst wordt overgelaten aan inwoners en direct betrokkenen. Spectrum begeleidt ambtenaren, raad en college van burgemeester en wethouders maar ook de burgers die gaan deelnemen aan de proef.

RENOVATIE Het Edzard Koningspark is door kwaliteitsverlies en ouderdom aan renovatie toe. De laatste jaren is de renovatie uitgesteld in verband met onderzoek naar de toekomstige locatie van het Integraal Kindcentrum Oost in de wijk Nunspeet-Oost. Dit centrum wordt nu gevestigd op het terrein waar autobedrijf De Witte is gevestigd.

In 2018 zijn twee ontwerpen gemaakt voor het renoveren van het park. Daaraan is nog geen gevolg gegeven omdat later is besloten dat de renovatie een goede casus is voor een pilot met burgerparticipatie. De gemeente geeft aan dat een zorgvuldig proces moet worden gevolgd om de proef te laten slagen.

Onder meer worden er informatiebijeenkomsten gehouden, wordt er aandacht aan geschonken op de gemeentelijke informatiepagina, via social media, periode-nieuwsbrieven en in gesprekken met inwoners en betrokken partijen.

Gezorgd moet worden dat bij de pilot een representatieve vertegenwoordiging van de betrokken inwoners van de wijk een stem krijgt. Voor de gemeenteraad is een andere rol weggelegd dan dat de leden gewend zijn. De raad wordt niet zozeer betrokken bij het proces, maar moet alleen controleren of het geheel rechtvaardig verloopt.

KREDIETEN Voor de renovatie is inmiddels al geld beschikbaar. Voor de vervanging van de rasters is twintigduizend euro gereserveerd, voor het vervangen van het bruggetje 46.500 euro en voor de vervanging van de oeverbeschoeiing 25.000 euro. Vanuit het overschot van 2018 is daarnaast nog eens 35.000 euro voor de renovatie uitgetrokken.

Door de provincie Gelderland heeft inmiddels toegezegd vijftig procent van de begeleidingskosten van Spectrum te vergoeden. Deze kosten zijn in totaal geraamd op veertigduizend euro. Omdat het plan nog verder vorm moet worden gegeven is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, nog niet duidelijk hoeveel de te nemen maatregelen uiteindelijk gaan kosten. Getracht wordt wel de renovatie te bekostigen uit de al beschikbare bedragen.

NAAM Het park dankt de naam aan de kunstschilder, aquarellist, etser en illustrator Edzard Willem Koning die leefde van 1869 tot 1954. Hij woonde en werkte lang in Nunspeet.