• De bewoners zien niets in het plaatsen van windmolens in dit gebied. Vanaf de Oostersedijk zullen de gevolgen goed merkbaar zijn.

    Angela van Erven

Bewoners voelen zich buitenspel gezet in kwestie windmolens

HATTEM Een groot aantal omwonenden van het beoogde windmolenpark Hattemerbroek was vorige week naar de raadszaal getogen om het ongenoegen te uiten over de naar hun ogen te algemene reactie van het Hattemse college richting buurgemeente Oldebroek.

Angela van Erven

De raad van Hattem heeft in tegenstelling tot Oldebroek jaren geleden tegen de komst van windmolens gestemd.  Deze drie windmolens zouden samen met de vier exemplaren in Oldebroek een gezamenlijk windmolenpark vormen. In het kader van het vooroverleg van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Windmolenpark Hattemerbroek heeft Oldebroek aan verschillende ketenpartners en instanties, waaronder de gemeente Hattem, om advies gevraagd. Zo kan het ontwerpbestemmingsplan nog aangepast worden voordat het ter inzage gaat. De omwonenden en belanghebbenden in Hattem zijn teleurgesteld dat ondanks alle inspanningen Oldebroek de plannen ongewijzigd voortzet. De omwonenden zijn in dit stadium buitenspel gezet.

STANDPUNT In een brief aan Oldebroek laat het college weten dat het standpunt van Hattem niet is gewijzigd en het bestemmingsplan met een kritische houding te volgen. ,,Wij zijn van mening dat de windmolens door de toegestane afmetingen een stevige impact hebben op de waarneming en beleving van het landschap. Daarnaast zijn er inwoners van de gemeente Hattem die direct invloed zullen ondervinden van de windmolens en het is voor ons erg belangrijk dat de belangen van deze mensen goed worden meegenomen in de bestuurlijke afweging van de gemeente Oldebroek", aldus de brief. De woordvoerders stellen dat tijdens een gesprek met wethouder Van der Heeden is aangeven dat zij een duidelijk inhoudelijk advies wensen, omdat Hattem als ketenpartner invloed kan uitoefenen op de plannen. In het kader van 'Samen Hattem' en burgerparticipatie hebben de woordvoerders het college van een kant en klare zienswijze voorzien. Zonder de toegezegde terugkoppeling heeft het college, volgens omwonenden een te algemene brief, naar Oldebroek verstuurd.

BEDRIJVEN ,,Een schandalige wijze om politiek te bedrijven", aldus een geëmotioneerde woordvoerder Rudi Nieuwenhuizen namens een aantal omwonenden die zich verzetten tegen het windmolenpark. Ook Kees van Heuveln, die namens een groot aantal omwonenden en de Vereniging Landschap en Milieu Hattem insprak, voelt zich niet serieus genomen door de reactie van de gemeente Hattem. Zij vroegen de raad om de actie van de wethouder te corrigeren.Waar de omwonenden aangeven dat het in dit stadium van belang is dat alle punten op tafel komen te liggen is er volgens  wethouder Van der Heeden nog genoeg tijd om inhoudelijk procedureel te reageren en is het niet verantwoord om zondermeer in te stemmen met de concept zienswijze van de omwonenden. Behoudens de CU fractie die de brief van het college helder vindt, drongen PvdA, D66, CDA en de VVD aan om deze bezwaren bij Oldebroek kenbaar te maken.Na een schorsing gaf de wethouder aan de zorgpunten van de bewoners alsnog door te geven aan Oldebroek.