• Barry Wensink/BDUmedia

Bestemmingsplan aansluiting Wezep op A28 klaar

WEZEP Het ontwerp van het bestemmingsplan voor de nieuwe aansluiting Wezep op de A28 is klaar. Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland over het ontwerp van de weg. Van 6 december 2017 tot 16 januari 2018 kunnen zienswijzen worden ingediend. De gemeenteraad van Oldebroek neemt naar verwachting in maart 2018 een besluit over het bestemmingsplan. Afhankelijk van de te doorlopen procedures, kan de nieuwe aansluiting in 2020 in gebruik worden genomen.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken samen met het bedrijvenpark H2O aan de ontwikkeling van een (boven)regionaal bedrijvenpark H2O. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark en om het leefklimaat in de kern Wezep te verbeteren is een goede verkeersontsluiting erg belangrijk. Hiervoor wordt er een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 gerealiseerd.

INSPRAAKRONDES In de periode van 15 juni 2016 tot en met 9 augustus 2016 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28 ter inzage gelegen voor inspraak. Iedereen is toen in de gelegenheid gesteld hierover een inspraakreactie bij ons in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben 47 personen gebruik gemaakt (waarvan 44 in een gezamenlijke inspraakreactie). Daarnaast is over dit plan vooroverleg gevoerd met relevante instanties. Naar aanleiding hiervan zijn over dit plan vijf vooroverlegreactie bij de gemeente Oldebroek ingediend. In een reactienota worden de ingediende inspraakreacties behandeld. Alle indieners worden hierover geïnformeerd.

VERVOLG Wethouder Harm Westerbroek: „Het college is blij dat de voorbereidingsfase zorgvuldig is doorlopen en de vervolgfase, dat is de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, kan worden opgestart." Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28 wordt met ingang van 6 december 2017 ter inzage gelegd voor een periode van zes weken in het gemeentehuis van Oldebroek. Tijdens de termijn van de ter inzage ligging kan hierover bij de gemeenteraad een zienswijze worden ingediend.

„Bovendien zijn inwoners op dinsdag 19 december 2017 welkom bij een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep van 19.30 tot 21.30 uur, waar inwoners met ons over deze stukken van gedachten kunnen wisselen", besluit Westerbroek.