• de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

    Waterschap Vallei en Veluwe

Afgraven IJsseldijk hoogwatergeul gaat van start 

WAPENVELD Aannemerscombinatie IJsselweide start deze week in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe met het afgraven van de bestaande IJsseldijk bij Veessen en de Werverdijk bij Wapenveld. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld/Ruimte voor de Rivier en worden in twee fasen uitgevoerd.

De eerste fase van het afgraven bestaat uit het verwijderen van het wegdek: het asfalt met de onderlaag. Naar verwachting start begin januari 2017 de tweede fase: het afgraven van de dijken tot op maaiveldhoogte. Als beide fasen afgerond zijn, kan bij extreem hoogwater de geul in gebruik worden genomen.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft vergunning verleend voor het afgraven van de bestaande IJsseldijk, omdat de nieuwe dijken van de hoogwatergeul voldoende sterk en stabiel zijn. Ze kunnen extreem hoogwater - gemiddeld eens in een mensenleven - tegenhouden. Dat is bij een waterhoogte van 5,65 boven NAP bij Veessen.

Op enkele plaatsen moet overigens de afdekking van de dijken nog worden verbeterd. Deze werkzaamheden kunnen echter niet eerder plaatsvinden dan in het voorjaar, omdat de binnenkant van de dijken nu te nat is. De aannemer legt - indien noodzakelijk bij extreem hoogwater - zogenaamde krammatten neer op de plekken waar de verbetering in de dijk nog moet plaatsvinden. Deze bestaan uit betonstenen gehecht op een kunststof onderlaag, geo-textiel. Deze eventuele maatregel geldt ook voor de noordelijke dijk van de hoogwatergeul bij Het Oever. Deze maatregelen garanderen de veiligheid van het gebied van de hoogwatergeul. Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Gemaal Veluwe regelt de waterstand in de IJsselvallei, ligt naast de toekomstige hoogwatergeul en geeft aan weerszijden van het gebouw een doorkijk op het water dat wordt afgevoerd naar de IJssel.

RUIMTE VOOR RIVIER De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden.