• Ben van der Linde voor gemaal Veluwe, Wapenveld: water is van levensbelang.

    ChristenUnieHeerde

Ben van der Linde op kieslijst waterschap

15-03-2019, 22:56 | Lezersnieuws | E.S.

HEERDE/WAPENVELD- Ben van der Linde is kandidaat voor de ChristenUnie voor het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Op woensdag 20 maart zijn de Waterschapsverkiezingen, gelijk met verkiezingen voor Provinciale Staten.
“Water is van levensbelang. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Daarom zijn de hoofdtaken van het Waterschap ook zo belangrijk. Veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat die taken op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. Dat kan alleen met een goed en betrouwbaar bestuur van het Waterschap. We zien het waterbeheer als een onderdeel van onze scheppingsopdracht om als goede rentmeesters met onze aarde om te gaan. Met dit uitgangspunt willen we onze beslissingen in het waterschapsbestuur zorgvuldig afwegen. Zeker ook in een waterschap zijn er vaak tegenstrijdige belangen. Van ons als stabiele partij mag verwacht worden dat we handelen vanuit een lange-termijnvisie, geen hap-snapbeleid. We willen nadrukkelijk rekening houden met de belangen van komende generaties. Ook in dit opzicht kiezen we voor een duurzaam beleid. Een belangrijk aspect bij dit alles is natuurlijk ook de financiële kant. Als bedrijven en burgers – ‘ingezetenen’ moet ik zeggen – betalen we samen het waterschap. Er moet een goede, rechtvaardige balans zijn tussen de lusten en de lasten. We hechten er veel waarde aan dat het waterschap zorgvuldig en doelmatig omgaat met ons geld. De waterschapslasten mogen niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.”
Ben van der Linde heeft jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek. De Wapenvelder is al bijna 34 jaar lid van de gemeenteraad van Heerde, waarvan negen jaar als fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. “Vanuit deze positie heb ik veel contacten met gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders. Juist ook voor het waterschap is samenwerking met gemeenten en provincies essentieel. Ook daarom ben ik blij dat we in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe als ChristenUnie goed vertegenwoordigd zijn in colleges, gemeenteraden en provinciale staten. Een verdere versterking van de ChristenUnie binnen het waterschapsbestuur zal de positieve wisselwerking en samenwerking alleen maar ten goede komen. In het belang van burgers en bedrijfsleven. ”