Friese Kerkdienst

15-08-2018, 18:46 | Lezersnieuws | PKN Kerk 't Harde, Bovendwarsweg 2 C . K

Datum:

zondag 26 augustus 2018, 16:00

Locatie:

Bovendwarsweg 2
Maranatha kerk
't Harde

't Harde- In de PKN Maranathakerk , Bovendwarsweg 2.C / is op 26 augustus , 16.00 uur een Friese Kerkdienst .Voorganger is ds. Emko Postma uit Genemuiden.. Zang / liturgie in de Friese taal is aanwezig .Deze jaarlijkse Friese kerkdienst is bedoeld voor alle in de wijde regio wonende Friezen en Friese vakantiegangers.

Nei ?frin is der dan ek romte foar in gesellige neisit en wat drinken. Friezen om Utens , allegearre tige wolkom om dizze tsjinst 'oer ?s Hait yn de taal fan ?s mem mei te meitsjen.Der is gen?ch plak en parkearromte yn en by de tsjerke.

De Route:Verkeerslichten in het centrum 't Harde ( Eperweg ) , dan 100 meter richting Oldebroek.( Bovendwarsweg / Dennenweg). Meer informatie: Neem gerust contact op met dhr. Fokke Krottje, T. 0525-653011 of M. 0620515008.