• Dick van der Veen

Pleidooi voor MFA in centrum Wapenveld

HEERDE De Heerder politiek staat bij alle verdeeldheid als één man achter de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Geen wonder dus dat van alle ingediende moties er slechts één de finish bereikt: die van PvdA en D66/Groen Links, gesteund door de complete raad.

Dick van der Veen

Daarin krijgt het college het verzoek mee om bij de begroting met een integraalplan van aanpak te komen om armoede onder kinderen te bestrijden door middel van een kindpakket, waarbij de gedefinieerde doelgroep 'kinderen in armoede' niet beperkt wordt tot degene uit bijstandsgezinnen. Ook de verborgen armoede moet meespelen, met nadruk op de scholen. Bovendien: samenwerking met nationale en lokale instanties die zich hiervoor inzetten. Het geld moet landen in natura. Het college moet de kinderen betrekken bij het inventariseren wat ze denken nodig te hebben om te kunnen participeren.

GELDEN De raad wil meegenomen worden in de wijze waarop de gelden worden besteed. Opvallend gegeven tijdens de behandeling van de perspectiefnota: de wethouders hebben heel veel tijd nodig om vragen van de fracties te beantwoorden zodat de tweede termijn moet worden afgeroffeld. De fractie CU/SGP, PvdA , VVD en D66/Groen Links zijn mordicus tegen verhogen van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp van 5 naar 10 euro en de verlaging van de inkomensgrens minimabeleid van 120 naar 110 procent. Het college krijgt het verzoek om de problemen met De Heerd nu snel te tackelen.

Wethouder Berkhoff geeft aan dat partijen volop in gesprek zijn en dat een Plan van Aanpak in de maak is. PvdA/D66/Groen Links wil geld beschikbaar stellen voor het oplossen van structurele problemen bij de kernpartners. Ze bepleit de totstandkoming van één beheerstichting voor het gemeentelijk vastgoed, hetgeen synergievoordelen oplevert. De VVD nodigt het college uit om een uitvoeringsplan te maken voor een multifunctionele accommodatie in het centrum van Wapenveld. Het college zegt er druk mee bezig te zijn. Gemeentebelangen/BP wijst er op dat de communicatie met verenigingen, instanties stroef verloopt PvdA/D66/Groen Links vragen om er beter mee om te gaan. ,,Een goede informele aanpak werkt beter dan een formele juridische aanpak."

MILD Het CDA is mild gestemd over het gevoerde beleid en legt de nadruk op het wonen in een prachtige gemeente. Met investeringen in het ruimtelijk domein zou het een onsje minder kunnen. CU/SGP is het met het college eens de 1,2 miljoen extra uitkering voor het Sociaal Domein slechts ten dele te gebruiken voor dekking meerkosten jeugd en het restant te reserveren in afwachting van meer zekerheid. GB/BP denkt het geld juist hard nodig te hebben.

H2O blijft voor GB/BP zorgelijk. De overige oppositiepartijen willen uitgezocht zien wat het bedrijventerrein op jaarbasis kost voor de jaren 2015 tot en met mei 2017. Wat natuurbegraven betreft geldt voor de gemeente versterken natuur. Er is nu radiostilte over plannen van De Polberg.

De vraag is of structurele problemen bij kernpartners binnen De Heerd zonder financiële injectie zijn op te lossen.