• De klachten betreffen dit gedeelte van de Bonenburgerlaan.

    Dick van der Veen

Innovatieve lichtmasten aan Bonenburgerlaan

HEERDE De lichtmasten aan de Bonenburgerlaan komen in innovatieve vorm terug. Het college werd daartoe opgeroepen via een motie van CDA, PvdA en D66/Groen Links, ondersteund door Gemeentebelangen/Boerenpartij. VVD en CU/SGP schaarden zich achter wethouder Gerrit van Dijk die het voornemen uitsprak om met (klagende) bewoners in gesprek te gaan.

Dick van der Veen

Klachten van bewoners uit Veessen en van de Kerkdijk over een onveilige situatie langs de Bonenburgerlaan, hoek Keuterstraat tot de Bonenburgerbrug. Vroeger stonden daar lichtmasten die verdwenen na reconstructie van het groen. Het college kreeg die klachten niet. ,,We hebben in het voorjaar van 2015 een gesprek gehad met bewoners van de Kerkdijk en Markluiden. De afspraak was de materie mee te nemen in de beleidsnotitie. We hebben daarna geen meldingen gehad; er kwamen ook geen insprekers naar de vergaderingen van de raadscommissie", gaf de wethouder aan.

Volgens de indieners van de motie heerst bij de bewoners een gevoel van zowel sociale als verkeerskundige onveiligheid. Daarbij wezen ze op de laan als belangrijke ontsluitingsweg voor het (fiets)verkeer en draagt het plaatsen van lichtmasten bij aan het wegnemen van deze gevoelens. De gemeenteraad besloot eerder om in Heerde beperkt masten buiten de bebouwde kom te plaatsen. ,,In dit geval prevaleert veiligheid boven ons gemeentelijk verlichtingsbeleid", was de insteek van de motie. Er werd gepleit voor innovatieve oplossingen, waarbij de impact op de omgeving minimaal is. Verlichtingselementen die bijvoorbeeld in de ochtend en avond meer licht uitstralen dan 's nachts. Vanuit duurzaamheid zou het een idee zijn om de innovatieve solar lichtmast te plaatsen waarbij een PV paneel in de mast is verwerkt.

ALTERNATIEF Het collegewees ook op het verlicht fietspad van de Hoogwatergeul. Volgens de wethouder zouden er meer van dergelijke situaties in de gemeente Heerde kunnen zijn, waardoor hert aannemen van de motie consequenties kan hebben. In dit verband werd de plaats Wapenveld en het Hoornerveen genoemd. Van de zijde van het college werd ervoor gewaarschuwd niet Nederland in z';n geheel te willen verlichten. Wel had het begrip voor sociale veiligheid.

De fractie van CU/SGP zag grote verschillen tussen donkere plekken in het stedelijk gebied en het platteland. D66/Groen Links onderstreepte de ernst van de situatie met erop te wijzen dat ze diverse klachten over onveiligheid ontving. En het CDA sloot zich daar in zekere zin bij aan met de toevoeging dat de materie al enkele keren aan de orde is geweest.

DEKKING De VVD miste de financiële dekking, althans het bedrag dat ermee gemoeid is en had geen enkele behoefte aan deze oproep aan het college. In de motie wordt daarover gezegd dat de kosten kunnen worden bestreden met geld uit het budget openbare verlichting. Het college wordt gevraagd om binnen een termijn van drie maanden de raad informatie te verstrekken over een plan van aanpak.