• Barry Wensink/BDUmedia

Actieplan Vitale Vakantieparken in Elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Elburg heeft ingestemd met de werkwijze voor het opstellen van een actieplan in het kader van het programma Vitale Vakantieparken. Het opstellen van het actieplan gebeurt in samenspraak met de eigenaren van recreatieparken in de gemeente. Wethouder Rien Boukema (EB) wil een goed en open overleg: "Ik ga elk park zelf bezoeken om de situatie ter plaatse te bekijken. Met de eigenaren bespreek ik dan de toekomst van de recreatie in Elburg waarbij we de relatie leggen met alle voorzieningen op de Noord-Veluwe."Onder de noemer 'Vitale Vakantieparken' werken acht gemeenten in de regio Noord-Veluwe (waaronder Elburg), de provincie Gelderland, de recreatiesector en vele andere partijen, aan een kwaliteitsimpuls voor de vakantieparken. Wethouder Rien Boukema hierover: "Het lijkt erop dat het aanbod vakantieparken in de regio Noord-Veluwe te groot is. Ook zijn er signalen dat de voorzieningen van een grote groep recreatiebedrijven te weinig aansluiten op de wensen van de huidige consument. Verder vindt op een deel van de parken -vanuit het toeristisch perspectief- een toename van ongewenst gebruik plaats. Denk hierbij aan (semi-) permanente bewoning, het wonen van sociaal-economisch zwakkere groepen op de parken en de huisvesting van arbeidsmigranten. Soms leidt dat tot spanningen tussen de verschillende groepen." ActieplanHet afgelopen jaar heeft de Regio Noord-Veluwe in samenwerking met de gemeenten, veel informatie over recreatiebedrijven verzameld. Het is de bedoeling dat alle betrokken gemeenten met behulp van deze informatie een gemeentelijk actieplan gaan opstellen. Hierin worden op basis van de specifieke situaties in de gemeente - rekening houdend met bovenlokale ontwikkelingen en lokale issues - de (bestuurlijke) prioriteiten aangegeven ten aanzien van de ontwikkeling van de recreatieparken in de gemeente. Op deze manier wordt vastgelegd welke (beleids)lijnen de komende jaren zullen gelden en welke concrete acties worden ontwikkeld om dit ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Het projectvoorstel dat nu door het college is aangenomen, vormt het formele startpunt van dit proces. Het document is in te zien op www.elburg.nl.