• Natuurbegraafplaats met graftekens

Gelderse gemeenten zetten toekomst natuurbegraafplaatsen op het spel

04-12-2015, 10:21 | Lezersnieuws | A.P.H. Stuyling de Lange

Gelderse gemeenten met een lopend natuurbegraafplaats initiatief wachten onnodig op het nieuwe provinciale natuurbegraafplaatsbeleid. Wachten op het beleid - dat op zijn vroegst medio 2016 wordt verwacht - is niet nodig, omdat de geldende provinciale omgevingsverordening voldoende ruimte biedt om natuurbegraafplaats initiatieven te toetsen. Wachten is ook niet verstandig. Wanneer het nieuwe provinciale beleid strenger uitpakt dan het geldende beleid, bestaat de kans dat initiatieven alsnog in de prullenbak verdwijnen. Gemeenten doen er daarom verstandig aan om lopende natuurbegraafplaats initiatieven zo snel mogelijk voor te leggen aan de provincie.

Oorzaak van de vertraging is de 'nee-tenzij-regel' in de geldende omgevingsverordening. Deze regel bepaalt dat nieuwe functies in natuurgebieden slechts bij hoge uitzondering zijn toegestaan. In de ambtelijke praktijk is de 'nee-tenzij-regel' verder versmald tot een enkel 'nee' waardoor zelfs kansrijke initiatieven niet meer worden voorgelegd aan de provincie. Een verklaring hiervoor is dat ambtenaren bang zijn om fouten te maken en liever 'nee' zeggen dan een lastige afweging maken.

De 'nee-tenzij-regel' is echter niet voor natuurbegraafplaatsen geschreven. Uit de toelichting op de omgevingsverordening blijkt dat de regel is bedoeld voor nieuwvestigingen die gepaard gaan met oppervlakteverlies. Van oppervlakteverlies is bij natuurbegraven echter geen sprake. Hoofddoel van natuurbegraven is het verbeteren van bestaande natuur. Natuurbegraafplaatsen worden daarom altijd tijdelijk gegund en behouden hun natuurbestemming. Het ontwikkelen van natuurbegraafplaatsen onder het nee-tenzij-regime is daarom heel goed mogelijk. Het bestaan van diverse natuurbegraafplaatsen in Gelderland bevestigt dit.

Gemeenten kunnen beter niet wachten op het nieuwe provinciale beleid. De kans bestaat dat het aantal graven per hectare in de tussentijd wordt verlaagd of dat het bijzetten van urnen in natuurgebied - nu nog toegestaan - wordt verboden. Ook kan het zijn dat men gaat tornen aan de faciliteiten voor natuurbegraven, waardoor de exploitatie praktisch onmogelijk wordt. Wachten schept dus grote risico's.

Gemeenten doen er daarom verstandig aan om lopende initiatieven zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de provincie. Hiermee voorkomen zij dat initiatiefnemers eerst maandenlang moeten wachten en vervolgens alsnog stuklopen op het nieuwe provinciale beleid.